H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4,

cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr – str. Paris nr. 38, 38/A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4, cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr – str. Paris nr. 38, 38/A proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 19816/1/11.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 19992 din 11.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4, cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr – str. Paris nr. 38, 38/A, beneficiară: S.C. NEON PRODUCT S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 277 din 12.10.2020 și nr. 2 din 7.01.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4 cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr – str. Paris nr. 38, 38/A, beneficiară: S.C. NEON PRODUCT S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 328740.

Prin P.U.D. se propune extinderea și etajarea corpului C4, cu regim final de înălțime S+P+5E+R (cu destinația de birouri) și construirea unui imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R.

Documentația reglementează:

    • amplasarea faţă de limita laterală estică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 19,35 m de la aliniament, cu o curte de lumină amplasată în dreptul celei învecinate;

    • amplasarea faţă de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 18,00 m de la aliniament;

    • accesul auto și pietonal: din strada Paris și strada Gheorghe Lazăr;

    • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la subsol și locuri de parcare pentru biciclete, amenajate la parter și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 17 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)