CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării pachetelor cu produse alimentare şi acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării pachetelor cu produse alimentare şi acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 245.173/1/14.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 245.284 din 14.04.2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării pachetelor cu produse alimentare şi acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun;

Reţinând prevederile art. 5 alin. (3) și ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 lit. e) și ale art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 127/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării a 744 de pachete cu produse alimentare, la preţul de maximum 100 lei/pachet (inclusiv T.V.A.), care să fie distribuite, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, copiilor beneficiari ai serviciilor Centrului de zi „Ţara Minunilor”, Centrului de Servicii Socio-Medicale, Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii, Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale oferite în Unitatea mobilă din zona comunităților din strada Platanilor (Pata Rât), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 170 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)