CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare

personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 246.564/1/14.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 246.896/15.04.2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Având în vedere Adresa Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca nr. 1974/3.03.2021, înregistrată la Direcția de Asistență Socială și Medicală cu nr. 156.672/5.03.2021 și Hotărârea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, comunicată prin Adresa nr. 12.747/9.12.2020, înregistrată la Direcția de Asistență Socială și Medicală cu nr.166.919/10.03.2021;

Luând în considerare Adresa Direcției Management și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului Sănătății nr. 29278/804/2.05.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 283.717/29.05.2019;

Reținând prevederile art. 193 alin. (6^1) și ale art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (R1), cu modificările și completările ulterioare, ale art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 127/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea stimulentelor financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, în limita bugetului aprobat pentru anul 2021.

Art. 2. Stimulentele financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară, a căror finanțare este asigurată din veniturile proprii ale Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, vor fi acordate începând cu drepturile salariale aferente lunii aprilie 2021, până la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3. Acordarea stimulentelor prevăzute la art. 1 se stabilește cu respectarea dispozițiilor legale, în baza unui Regulament de acordare a stimulentelor financiare, aprobat de Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Art. 4. Lista nominală propusă cu personalul care va beneficia de stimulente financiare lunare, precum și cuantumul aferent fiecărei persoane, vor fi analizate și aprobate de Comitetul Director, cu consultarea organizației sindicale.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 171 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)