CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 249429/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249480 din 15.04.2021 al Serviciului Resurse umane, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propun unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și e), 133 alin. (1), 136, 139, 196, 369-371, 382, 391- 393, 405, 407-409, 465-466, 468, 518, 538-539 și 614 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu completările şi modificările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea art. 1 din Hotărârea nr. 744/2019 (unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca), art. 1 din Hotărârea nr. 741/2016 (aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca), art. I din Hotărârea nr. 696/2017 (modificarea și completarea Hotărârii nr. 741/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca) și art. 3 din Hotărârea nr. 36/2018 (unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Resurse umane și şefii compartimentelor de muncă din Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Ariana Roșca

Nr. 172 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)