CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei

bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

la data de 31.03.2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 257085/1/20.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 257159 din 20.04.2021 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2021;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2021, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 174 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)