H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E,

str. Adrian Marino nr. 21 prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Adrian Marino nr. 21 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 19829/1/11.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 20198/11.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Adrian Marino nr. 21, beneficiară: Stoica Alexandra Vasilica;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 317 din 9.11.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Adrian Marino nr. 21 prov., beneficiară: Stoica Alexandra Vasilica, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 338879.

Documentația reglementează:

  • retragerea faţă de limitele laterale – minim 4.3 m;

  • retragerea faţă de limita posterioară – minim 6 m;
  • accesele auto și pietonale: din str. Adrian Marino, câte un acces auto și pietonal pentru fiecare unitate locativă;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol și două în spațiu specializat (garaj), dispus la nivelul parterului;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

                                                                                        Preşedinte de şedinţă,

                                                                                       Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 18 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)