H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă,

cu două unităţi locative, str. Pârâului nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă, cu două unităţi locative, str. Pârâului nr. 9 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 20715/1/11.01.2021. al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 20757/11.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă, cu două unităţi locative, str. Pârâului nr. 9;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 183 din 1.07.2020. și nr. 336 din 23.12.2020, Avizul C.Z.M.I. nr. 920//26.10.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă, cu două unităţi locative, str. Pârâului nr. 9, beneficiari: CERNEA GHEORGHE ȘI CERNEA ANA, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se studiază parcela de pe strada Pârâului nr. 9, cu nr. cad. 325124, pe care se propune construirea unei locuinţe semicolective, cu două unităţi locative.

Documentația reglementează:

– retragerea minimă faţă de limita laterală estică: 10 m;

– retragerea minimă faţă de limita laterală vestică: 10 m;

– amplasarea faţă de limita posterioară: min. 2 m, H max.cornişă = 4.50 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Pârâului;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren necesară regularizării străzii Pârâului, în vederea amenajării unui trotuar de 1 m lățime (cf. cerinței din Avizul Siguranța Circulației nr. 576455/24.11.2020 emis pentru P.U.D.), va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției propuse va fi amenajat trotuarul.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 19 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)