H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E,

b-dul Muncii nr. 213B-215B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, b-dul Muncii nr. 213B-215B – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 636204/1/29.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 636305/433/29.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, b-dul Muncii nr. 213B-215B, beneficiari: Băldean Livia și Băldean Maftei;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 316 din 9.11.2020, nr. 333 din 17.12.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, nr. cad. 309047, b-dul Muncii nr. 213B-215B, beneficiari: Băldean Livia și Băldean Maftei, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se propune construirea unei a doua locuințe pe parcelă, cu regim de înălțime P+E:

  • retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

  • retragerea față de limita sudică: min. 3,5 m;

  • distanța dintre construcția existentă și cea propusă: 8,85 m;

  • circulaţiile şi accesele: din strada Silvaniei;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 2 din 4 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)