CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului

spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca,

pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât şi Valea Fânaţelor,

pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepţia vacanţei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât şi Valea Fânaţelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepţia vacanţei – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 6108/1/6.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6177/424/6.01.2020 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât şi Valea Fânaţelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepţia vacanţei;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, legea transportului public, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019;

zând adresa nr. 10929/31.12.2019, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 669676/41/31.12.2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât şi Valea Fânaţelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepţia vacanţei, după cum urmează:

– 6.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor;

– 34.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât;

25.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor.

Art. 2. Deconturile depuse pentru transportul elevilor din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor vor fi însoțite de un centralizator privind ruta de transport, factura și listele cu numele şi prenumele elevilor, vizate, semnate şi ştampilate de către respectivele unități de învățământ preuniversitar.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, precum şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 20 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi.)