H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+4E+R

(locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 24260/1/12.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 24390/433/12.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt, S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19, beneficiari: LIHACIU ALIN IOAN și LIHACIU VIOLETA MARIA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 284 din 13.10.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire imobil mixt, S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19, beneficiari: LIHACIU ALIN IOAN și LIHACIU VIOLETA MARIA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 279842.

Documentația reglementează:

  • amplasarea faţă de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 11,95 m de la aliniament;

  • amplasarea faţă de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 18,00 m de la aliniament;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 13,50 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Callatis;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt:

– va fi dezmembrată din parcela inițială și va fi înscrisă în CF cu titlu de „drum” suprafața de teren necesară regularizării străzii Callatis. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde, cu dalaj în locul acceselor.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 20 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)