H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe, P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe, P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 24336/1/12.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 24396/12.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe, P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1, beneficiari: Găvan Dan și Găvan Norina Alinta;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 279 /12.10.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1, beneficiari: Găvan Dan și Găvan Norina Alinta, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 331499, în suprafață de 487 mp, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni conexe, P+3E, precum și amenajarea incintei: spații verzi (plantații înalte, medii și joase) și punct gospodăresc pe patru fracții.

Documentația reglementează:

– amplasarea față de limita laterală estică: min. 4,5 m;

– amplasarea față de limita laterală sudică: min. 6 m;

accesul auto și pietonal: accesul auto din strada Liniștei, acces pietonal din strada Vlad Țepeș;

– staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spații specializate, dispuse la parter, locuri de parcare pentru biciclete, dispuse la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Se va asigura o lățime de 1,5 m pentru trotuar în zona racordului străzii Vlad Țepeș cu strada Liniștii.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 21 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)