H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 24532/1/12.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 24623/12.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114, beneficiară: S.C. VAKEREM S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 325 din 23.11.2020, Avizul C.Z.M.I. nr. 804/Z/4.10.2018, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114, beneficiară: S.C. VAKEREM S.R.L., pe o parcelă de teren proprietate privată, cu nr. cad. 326282.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei cu nr. cad. 326282, desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil mixt (locuințe colective cu parter comercial), cu regim de înălțime (1-2)S+P+6E.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală nordică: H/2, dar nu mai puțin de 5,5 m;

  • amplasarea fața de limita vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 12,6 m;

  • accesele auto si pietonal: acces auto din str. Porumbului, acces pietonal din str. Porumbului și str. Corneliu Coposu;

  • stationarea vehiculelor (auto,velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto, dispuse în spațiu specializat, la nivelul parterului și subsolului și locuri de parcare pentru biciclete, dispuse la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren necesară lărgirii str. Corneliu Coposu va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de ”drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi amenajată ca spațiu verde cu dalaj/asfalt în dreptul acceselor, în baza unui proiect de specialitate și va fi transferată în domeniul public cu titlu gratuit anterior recepției construcției propuse. Suprafața de referință pentru calculul P.O.T și C.U.T este suprafața parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

Pe spațiul verde organizat pe sol natural vor fi plantați doi arbori cu circumferința de minim 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Punctul de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții va fi realizat îngropat (hidraulic), va avea o suprafață minimă de 4,5 m x 1,3 m și va fi prevăzut cu rigolă de scurgere și cu bazin de colectare.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 22 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)