H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 27695/1/13.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 27709/13.01.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23; beneficiară: Torok Zita;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 321 din 16.11.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23; beneficiară: Torok Zita, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 280256.

Prin P.U.D. se propun amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbarea de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, cu menținerea amplasării pe parcelă a construcției existente și realizarea unei scări de evacuare în caz de incendiu, pe fațada estică a clădirii.

Documentația reglementează:

Prin P.U.D. se reglementează modul de ocupare a parcelei (zona curții de recreație, zona aparatelor de joacă, zona verde, inclusiv grădină cu flori, zona ocupată de construcții).

  • accesul auto și pietonal: din str. Adrian Marino;

  • staționarea vehiculelor (auto/velo): în interiorul parcelei, două locuri de parcare auto amenajate la sol, în fâșia adiacentă aliniamentului, cu adâncimea de 2,5 m și locuri de parcare pentru biciclete dispuse la sol, în vecinătatea aleii de acces în clădire. Suplimentar, parcări la sol, pe parcela cu nr. cad. 330032 (str. Adrian Marino nr. 27), pentru care există contract de închiriere, necesarul calculându-se conform art. 9 din regulamentul aferent U.T.R. Liu;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

  • Va fi amenajat un punct de colectare selectivă a deșeurilor, pe patru fracții, de tip îngropat (hidraulic), cu o suprafață de minim 4,5 m x 1,3 m, prevăzut cu rigolă de scurgere și cu bazin de colectare.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 23 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)