CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 11393/8.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 11514/8.01.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Memorandumului de Înțelegere privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice şi Sprijin pentru Reformele Structurale, semnat în data de 11 ianuarie 2016 între Guvernul României și Banca Mondială, ale Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Directivei nr. 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei nr. 2004/18/CE, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă valoarea onorariului corespunzător serviciilor de asistență tehnică prestate de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cuantum de 810.000,00 euro.

Art. 3. Se mandatează primarul Municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Cluj-Napoca, a Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile, prevăzut la art. 1.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează: Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 24 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)