H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și

schimbare de destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E,

str. Teleorman nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D – Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218082/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218130/433/4.05.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. – Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42, beneficiară: S.C. Marnel Conserv SRL;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1252 din 30.12.2019 și nr. 103 din 13.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație, din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42, beneficiară: S.C. Marnel Conserv SRL, pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 280218.

Prin P.U.D. se propune desființarea parțială (a laturii vestice), extinderea și etajarea clădirii de pe str. Teleorman nr. 42. Regimul de înălțime se modifică de la Sp+P la S+P+3E, respectiv S+P+4E.

  • retragerea față de limita laterală estică: pe limită;

  • retragerea față de limita laterală vestică: 5.90 m;

  • retragerea față de limita posterioară: 7.40 m;

  • circulaţiile şi accesele: de pe str. Teleorman;

  • staționarea autovehiculelor: în spațiu specializat dispus la subsolul clădirii;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă;

  • conformarea arhitectural volumetrică: H maxim – 14.25 m.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării str. Teleorman va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrsă în CF cu titlul de drum anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 243 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)