CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 12469/1/8.01.2020, conex cu nr. 599618/1/20.11.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 12490/462/8.01.2020, conex cu nr. 600673/462/20.11.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie urbană, al Direcției Juridice, al Direcției Tehnice – Serviciul Achiziții publice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 1 alin. (4) lit. j), ale art. 2 lit. e), ale art. 29 alin. (1), (2), (8), (9) și (13), ale art. 30 alin. (1), ale art. 32 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 alin. (2) și (3), ale art. 21 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, și ale art. 5 alin. (1) lit. n, ale art. 6 alin. (1), ale art. 40 alin. (3), ale art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (8), ale art. 3 lit. h), ale art. 6 alin. (1) lit. e), ale art. 14 alin. (3), art. 28 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 183/2017 și ale Hotărârii nr. 732/2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector 1, prin licitație deschisă, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, respectiv caietul de sarcini, fișa de date, modelul acordului-cadru și a contractului subsecvent, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca de a opera toate modificările necesare asupra documentației de atribuire în funcție de observațiile A.N.A.P., deciziile C.N.S.C./instanței de judecată, eventuale măsuri de remediere incidente, după caz.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

…….Ec. Dan Ștefan Tarcea……………………….

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 25 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)