CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT: PROIECT AVIZAT:

C L U J – N A P O C A SECRETAR GENERAL, Jr. AURORA ROȘCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor

de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului

municipiului Cluj-Napoca şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completare Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 15025/1/9.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 15171 din 9.01.2020 al Serviciului Resurse umane, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune modificarea și completare Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 3 alin (4), 6, 11, 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; ale O.U.G nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și ale O.U.G nr. 1/09.01.2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

zând Adresa nr. 275/09.01.2020 a Sindicatului CIVITAS;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I Se aprobă modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

1. La lit. a) Funcții publice de conducere, nr. crt. 1, Grad I, în loc de coeficient 7,90, va fi 7,40, respectiv salariul de bază, în loc de 17.617 lei, va fi 16.502 lei; Grad II, în loc de coeficient 7,99, va fi 7,45, respectiv salariul de bază, în loc de 17.818 lei, va fi 16.614 lei.

2. La lit. a) Funcții publice de conducere, nr. crt. 2, Grad II, în loc de coeficient 7,75, va fi 7,35, respectiv salariul de bază, în loc de 17.283 lei, va fi 16.391 lei.

3. La lit. a) Funcții publice de conducere, nr. crt. 3, Grad II, în loc de coeficient 7,75, va fi 7,35, respectiv salariul de bază, în loc de 17.283 lei, va fi 16.391 lei.

4. La lit. a) Funcții contractuale de conducere, nr. crt. 1, Grad I, în loc de coeficient 7,00, va fi 7,35, respectiv salariul de bază, în loc de 15.610 lei, va fi 16.391 lei; Grad II, în loc de coeficient 8,00, va fi 7,45, respectiv salariul de bază, în loc de 17.840 lei, va fi 16.614 lei.

Art. II Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 993/2019 rămân neschimbate.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Resurse umane, Direcţia Economică şi şefii serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 26 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)