CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate

din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 25770/1/13.01.2020, conex 594221/1/03.12.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 28.262/14.01.2021, conex cu nr. 594221 din 3.12.2020, al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021;

Reţinând prevederile art. 112 alin. (1) și (3) lit. b), ale art. 118 și 119 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. b) din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.M.J.S. nr. 1.086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale art. 13, ale art. 84, alin. (5), ale art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completărtile ulterioare, ale H.G. nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca, pentru perioada de programare 2014-2020 (cu aplicabilitate extinsă până în 2023), ale H.G. nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, precum și ale art. 5 alin. (3) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

Văzând avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 26 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)