CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – proiect din inţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 37604/1/21.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 37632 din 21.01.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu art. 3 alin. (1) coroborat cu art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu Hotărârea nr. 999/2019, art. 40 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și cu art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 al. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021, februarie 2020;

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Baschet, un parteneriat de colaborare, în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeză Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte și Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 27din 22 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)