CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea susţinerii financiare de la bugetul local

a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare clasele XIII, curs de zi,

din învăţământul de stat şi particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie–29 februarie 2020

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie–29 februarie 2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 38248/1/21.01.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 38281/42421.01.2020, al Biroului învăţământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea susţinerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare clasele XIII, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie–29 februarie 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 ^1 din Legea nr. 92/2007, legea transportului public, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2020, cu modificările și completările ulteriore, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă susţinerea financiară de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie–29 februarie 2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcţia economică, Direcţia generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte (în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor din învăţământul particular), precum şi unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 28 din 22 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)