CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 25.707/1/13.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 26032/13.01.2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca);

Având în vedere Hotărârea nr. 930 din 22 decembrie 2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Radu-Marin Moisin, ales pe lista de candidați a P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta;

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1), (2) și (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 783/2020, în sensul înlocuirii, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca a domnului Radu-Marin Moisin, în calitate de membru, cu domnul Ovidiu-Vasile Vișan.

ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 783/2020 rămân neschimbate.

ART. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală și persoana desemnată.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 28 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)