H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 243498/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243877/21.05.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229, beneficiară: S.D.C. IMOBILIARE S.R.L. ;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 85 din 31.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229, beneficiară: S.D.C. IMOBILIARE S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 334402.

Documentația reglementează:

  • retragerea minimă față de limita nordică: 6,35m;

  • retragerea minimă față de limita estică: 6.9m;

  • accesul auto din str. Pakei Lajos;

  • accesul pietonal din str. Pakei Lajos și Calea Turzii;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe Calea Turzii.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Fâșia de teren cu adâncimea de 1,5m adiacentă străzii Pakei Lajos va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția imobilului propus va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Pakei Lajos și transfera cu titlul gratuit în domeniul public.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 283 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)