H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 243481/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243875 din 21.05.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, beneficiară: S.C. BUILDOLOGY S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 86 din 31.03.2020, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 484/Z/6.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35, beneficiară: S.C. BUILDOLOGY S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 272228.

Documentația reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, pe o distanță până în 21 m de la aliniament;

  • amplasarea faţă de limita laterală sudică: H/2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 26m;

  • accesul auto și pietonal: din Calea Turzii;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la subsol, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 284 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)