H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea, nr. 102

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252949/1/27.05.2020. al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 253060 din 27.05.2020. al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102, beneficiari: Davidescu Gheorghe și Davidescu Adriana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 72 din 16.03.2020. și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102, beneficiari: Davidescu Gheorghe și Davidescu Adriana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 317261.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 3 m;

  • retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 1 m, H max cornişă= 4,5 m;
  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 21 m;
  • accesul auto și pietonal: din strada Romul Ladea;
  • conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime propus 2 niveluri supraterane (Sp+P+M),cu respectarea H max cornișă= 8 m și H max coamă= 12 m;
  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de garare în spațiu specializat la subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;
  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren necesară regularizării străzii Romul Ladea va fi dezmembrată din parcela inițială și va fi înscrisă în cartea funciară cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcela. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde (cu dale în dreptul accesului) până la modernizarea străzii de către municipalitate.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 285 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)