H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252985/1/27.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 253044/27.05.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36, beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 949 din 3.10.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36, beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 269365.

Documentaţia reglementează:

retragerea faţă de limitele laterale: min. 3 m;

retragerea faţă de limita posterioară: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;

retragerea faţă de construcția existentă pe parcelă: min. 6 m;

accesul auto și pietonal: din strada Arțarului. Se mențin accesele existente și se crează un acces auto nou;

conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime propus 3 niveluri supraterane (D+P+E), cu respectarea H max cornișă = 8 m și H max coamă = 12 m;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol și două locuri de garare, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament
echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 286 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)