HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 (aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 (aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C) proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669079/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669195 din 30.12.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 838/2019 (aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C);

Având în vedere cererea nr. 5770/2019 și Informarea Direcției Generale de Urbanism nr. 645770/43/13.12.2019 admisă în ședința Consiliului local din 24.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului local de urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I.

Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 838/2019 (aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C) în sensul realizării condiției de alipire a imobilului cu nr. cad. 328794, dezmembrat din parcela inițială în vederea asigurării profilului drumului reglementat prin documentația de urbanism aprobată prin Hotărârea nr. 50/2009 cu imobilul cu nr. cad. 9188/6 până la recepția finală a construcției.

Art. II.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 3 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)