CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constituirea

Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 30558/1/14.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 30749/488/14.01.2021 al Direcției Generale Poliția Locală şi al Direcției Juridice, prin care se propune constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 28 şi 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca, organism cu rol consultativ.

Art. 2. Comisia locală de ordine publică este constituită din: primar, şeful Poliției municipiului Cluj-Napoca, directorul general al Direcţiei Generale Poliţia locală, secretarul general al municipiului Cluj-Napoca şi trei consilieri locali, după cum urmează:

Membri: Dan Ştefan Tarcea, consilier local, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca;

Olah Emeşe, consilier local, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca;

Ionuţ Daniel Moldovan, consilier local.

Art. 3. Comisia locală de ordine publică se organizează şi va funcţiona conform Regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică este asigurat de către persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

(2) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică se constituie prin dispoziţie a primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Cu data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 433/4.08.2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 473/14.05.2018.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează persoanele nominalizate la art. 2 din prezenta hotărâre și Direcția Generală Poliția locală.

Presedinte de sedintă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 30 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

 

 

Anexă la Hotărârea nr. 30/2021

Regulamentul de organizare şi funcționare

al comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1 Comisia locală de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca este constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a polției locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 Comisia locală de ordine publică se organizează şi funcționează în baza prezentului Regulament, elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Comisia locală de ordine publică este organism consultativ, care emite avize cu caracter consultativ, referitor la organizarea şi functionarea poliției locale, potrivit competențelor şi domeniilor de aplicare stipulate în Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

Capitolul II

Componența comisiei locale de ordine publică

Art. 4 Comisia locală de ordine publică este constituită din: primarul municipiului Cluj-Napoca, șeful Poliției municipiului Cluj-Napoca, directorul general al Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca, secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și 3 (trei) consilieri locali desemnați de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5 Funcția de președinte al comisiei locale de ordine publică este îndeplinită de primarul municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6 (1) În situația în care un membru al comisiei locale de ordine publică nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa, acesta pierde calitatea de membru.

(2) Membrii care și-au pierdut calitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) sau din alte motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile, vor fi înlocuiți cu persoane care ocupă funcțiile prevăzute la art. 28 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul III

Atribuțiile comisiei locale de ordine publică

Art. 7 (1) Comisia locală de ordine publică are, potrivit prevederilor legale, următoarele atribuții principale:

a) asigură cooperarea dintre instituțiile şi serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice la nivelul municipiului Cluj-Napoca;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcționare a poliției locale;

c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al municipiului Cluj-Napoca, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul municipiului Cluj-Napoca;

e) face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

f) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

g) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al municipiului Cluj-Napoca;

h) propune Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) În scopul organizării și funcționării eficiente a poliției locale, Comisia locală de ordine publică îndeplinește și următoarele atribuții:

a) propune, spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, măsurile necesare pentru buna funcționare a poliției locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea administrativ teritorială;

b) analizează, în condițiile legii, împreună cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, activitatea poliției locale și stabilește măsuri de îmbunătățire a acesteia.

Art. 8 Aspectele identificate și soluțiile adoptate de comisia locală de ordine publică, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament, vor fi cuprinse în proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Capitolul IV

Funcţionarea comisiei locale de ordine publică

Art. 9 (1) Comisia locală de ordine publică se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului municipiului Cluj-Napoca sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

(2) Comisia locală de ordine publică este legal întrunită în prezența majorității membrilor săi și hotărăște prin votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți.

(3) Comisia locală de ordine publică este un organism care, în îndeplinirea atribuțiilor legale, emite avize cu rol consultativ, care vor fi semnate de președinte și de secretarul comisiei.

Art. 10 Comisia locală de ordine publică va funcționa și își va desfășura activitatea la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 11 (1) Ședințele comisiei locale de ordine publică sunt conduse de primarul municipiului Cluj-Napoca, iar în lipsa acestuia, de un membru mandatat.

(2) Comisia locală de ordine publică este reprezentată de primarul municipiului Cluj-Napoca, în calitatea sa de președinte al acesteia.

(3) Secretariatul comisiei locale de ordine publică este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, desemnat prin dispoziția acestuia.

Art. 12 (1) Membrii comisiei locale de ordine publică sunt convocați la ședințele organizate prin grija secretarului comisiei locale de ordine publică, cu cel putin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință, acesta transmițând și ordinea de zi.

(2) Convocarea va fi făcută la adresele transmise oficial ori puse la dispoziția secretarului comisiei locale de ordine publică, de fiecare membru, respectiv e-mail, fax, telefon etc.

Art. 13 În situații excepționale, primarul municipiului Cluj-Napoca poate solicita secretarului comisiei locale de ordine publică convocarea de îndată a membrilor, transmiterea ordinii de zi facându-se telefonic.

Art. 14 (1) În cadrul ședințelor comisiei locale de ordine publică se dezbat propunerile stabilite pe ordinea de zi, care este hotărâtă de inițiatorul convocării comisiei.

(2) Ordinea de zi a ședintelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea președintelui comisiei locale de ordine publică.

(3) Președintele comisiei locale de ordine publică își poate manifesta acordul cu privire la completarea cu noi propuneri a ordinii de zi.

(4) Membrii comisiei locale de ordine publică au dreptul să ia cuvântul la fiecare punct de pe ordinea de zi, cu încuviințarea președintelui.

Art. 15 (1) Dezbaterile din ședințele comisiei locale de ordine publică, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru, se consemnează într-un proces-verbal, care va fi semnat de membrii prezenți.

(2) Secretarul comisiei locale de ordine publică va constitui dosare speciale, numerotate și semnate, care vor cuprinde procesul-verbal și documentația ce a fost dezbătută.

Art. 16 Avizele sunt emise de comisia locală de ordine publică în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea documentației complete.

Capitolul V

Atribuţiile secretarului comisiei locale de ordine publică

Art. 17 Secretariatul comisiei locale de ordine publică îndeplinește următoarele atribuții:

a) păstrează legătura cu membrii comisiei locale de ordine publică, înștiințându-i cu privire la data desfășurării ședinței și transmite ordinea de zi;

b) asigură întocmirea sau, după caz, redactarea procesului-verbal de ședință și îl înmânează membrilor comisiei locale de ordine publică în vederea semnării;

c) constituie dosare speciale, numerotate și semnate, care vor cuprinde procesul-verbal și documentația ce a fost dezbatută;

d) are în păstrare și asigură arhivarea documentelor comisiei locale de ordine publică;

e) redactează, semnează şi transmite avizele cu rol consultativ emise de comisia locală de ordine publică către instituțiile solicitante.

DIRECTOR GENERAL,

MARCEL BONŢIDEAN