CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020

(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca),

astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 92.340/1/11.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 92.396/305 din 11.02.2021 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020;

Văzând Hotărârea nr. 930/2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Radu-Marin Moisin, ales pe lista de candidați ai P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta, Încheierea civilă nr. 12.722/28.12.2020 a Judecătoriei Cluj-Napoca, privind validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Valentin Maior, precum și Extrasul din Procesul-verbal nr. 46.444/305/22.01.2021 al ședinței extraordinare a consiliului local din data de 20 ianuarie 2021;

Ținând cont de propunerea grupului de consilieri locali ai P.N.L.;

zând avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 676/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 505/2020, precum și al prevederilor art. 124, 125, 126, 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I – Se aprobă modificarea art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020, în sensul înlocuirii domnului Radu Marin Moisin de către domnul Marius Sorel Jurja, în funcția de membru al Comisiei II – pentru probleme juridice, servicii publice și comerț.

Art. II – Se aprobă modificarea art. 2 alin. 5 din Hotărârea nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020, în sensul înlocuirii domnului Marius Sorel Jurja de către domnul Valentin Maior, în funcția de membru al Comisiei V – pentru sănătate, muncă, protecție socială, ordine publică.

Art. III – Se aprobă modificarea art. 2 alin. 7 din Hotărârea nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020, în sensul înlocuirii domnului Ovidiu Valeriu Florian de către domnul Valentin Maior, în funcția de membru al Comisiei VII – pentru sport, tineret, mediu și turism.

Art. IV – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează secretarul general al municipiului Cluj-Napoca şi Serviciul Relaţii cu consiliul și administrație locală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 31 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)