CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 (aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 (aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 92464/1/11.02.2021, conex cu nr. 624994/1/21.12.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 92534/11.02.2021, conex cu nr. 625122/21.12.2020, al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 (aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor);

zând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 14 alin. (1) lit. e) și art. 28 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. 1^1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020, care va avea următorul conţinut:

Art. 1 alin. (1): Locurile de parcare vacante din parcările publice, construite din fonduri publice, vor fi atribuite pe bază de abonament, în următoarea ordine:

a) persoanelor cu handicap care au domiciliul în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate sau folosință, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator;

b) persoanelor fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate;

c) persoanelor fizice cu reşedinţa în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate;

d) persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului și au un autoturism în proprietate;

e) persoanelor fizice sau juridice care au domiciliul/reședința, respectiv sediul social/punctul de lucru în apropiere (imobile adiacente parcajului), care au în folosință un autoturism, fiind menționate în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator;

f) persoanelor fizice care au domiciliul sau reședința în apropiere (imobile adiacente parcajului), care utilizează în mod permanent un autoturism de serviciu, în baza unei adeverințe eliberate de către angajator în acest sens și a certificatului de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator al angajatorului.”

Art. II. Se aprobă completarea art. 2 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020 cu două alineate noi, alin. (2) și (3), după cum urmează:

„Art. 2 alin. (2): După aprobarea referatului conform alin. (1), solicitanților li se va comunica, ca în termen de 15 zile de la primirea înștiințării, să achite taxa de parcare la ghișeele Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor sau prin intermediul platformei de plăți online.

Art. 2 alin. (3): Dacă solicitanții nu achită taxa de parcare în termenul prevăzut la alin. (2), locul de parcare va deveni vacant și va fi reluată procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

Art. III. Se aprobă completarea art. 4 cu un nou alineat, alin. (), care va avea următorul conținut:

Art. 4 alin. (): Solicitarea prelungirii abonamentului, dovedirea respectării condițiilor inițiale de alocare și plata taxei de parcare conform alin. (2) și (3) pot fi realizate și prin intermediul platformei de plăți online.”

Art. IV. Se aprobă modificarea alin. (1) al art. 7 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020 și completarea cu un nou alineat, alin. (4), după cum urmează:

Art. 7 alin. (1): Prelungirea anuală a abonamentelor se realizează cu respectarea condițiilor inițiale de alocare și cu prezentarea în original a următoarelor documente:

Pentru persoane fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al abonatului, din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator al titularului abonamentului/angajatorului pentru autoturismele de serviciu, respectiv adeverința eliberată de către angajator, în cazul autoturismelor de serviciu utilizate în mod permanent.

Pentru persoane juridice: certificatul de înregistrare sau certificatul constatator al abonatului, din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator.

Art. 7 alin. (4): Prelungirea anuală a abonamentelor poate fi realizată și prin intermediul platformei de plăți online, cu respectarea condițiilor inițiale de alocare, prin încărcarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (3) și completarea declarației pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a acestora.”

Art. V. Se aprobă modificarea alin. (1) al art. 15 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020 și completarea cu un nou alineat, alin. (5), după cum urmează:

Art. 15 alin. (1): Pentru prelungirea anuală a contractelor pentru închirirerea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, construite din fondurile cetăţenilor, în baza unei autorizaţii de construire, situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, va fi încheiat contract și vor fi prezentate în original următoarele documente:

Pentru persoane fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al titularului din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator al titularului contractului/angajatorului pentru autoturismul de serviciu, respectiv adeverința eliberată de către angajator, în cazul autoturismelor de serviciu utilizate în mod permanent.

Pentru persoane juridice: certificatul de înregistrare sau certificatul constatator al titularului, din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau ultilizator al titularului contractului.

Art. 15 alin. (5) Prelungirea anuală a contractelor poate fi realizată și prin intermediul platformei de plăți online, prin încărcarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (3) și completarea declarației pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a acestora.”

Art. VI. Se aprobă completarea art. 16 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020, cu un nou alineat, alin. (2), care va avea următorul conținut:

Art. 16. alin. (2): Solicitarea prelungirii contractului, dovedirea respectării condițiilor pentru prelungire și plata taxei conform alin. (1) pot fi realizate și prin intermediul platformei de plăți online.”

Art. VII. Se aprobă modificarea și completarea art. 28 alin. (4) din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020, care va avea următorul conținut:

Art. 28 alin. (4): În parkingurile din cartierele municipiului Cluj-Napoca, unde sunt stabilite zone pentru vizitatori, taxarea este realizată în regim plata orară (parkingul Băișoara nr. 1-3 – demisol – 25 de locuri, parkingul Primăverii f.n. – demisol II – 30 de locuri, parkingul Primăverii nr. 20 – etaj 4A și 4B – 41 de locuri, parkingul Primăverii nr. 8 – etaj 1 – 22 de locuri și parkingul Mogoșoaia nr. 9 – parter B – 28 de locuri), plata efectuându-se la echipamentele de plată sau printr-o altă modalitate de plată prevăzută de reglementările în vigoare.”

Art. VIII. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 cu un nou capitol, respectiv Capitolul – „Dispoziții aplicabile locurilor de parcare destinate motocicletelor și mopedelor, situate în parkingurile din cartierele municipiului Cluj-Napoca”, care va avea următorul conținut:

Art. . (1) Prevederile art. 1-4, art. 6-8 și art. 10 din Capitolul I și ale art. 29-34 din Capitolul III din Regulament sunt aplicabile și pentru locurile de parcare destinate motocicletelor și mopedelor, situate în parkingurile municipiului Cluj-Napoca.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. 1 și art. 7 alin. 1 din Regulament, pentru atribuirea, respectiv prelungirea abonamentelor de parcare destinate mopedelor sunt necesare următoarele documente:

Pentru persoane fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate, din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înregistrare al mopedului, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator și dovada inspecției tehnice periodice în valabilitate.

Pentru persoane juridice: certificatul de înregistrare sau certificatul constatator, din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înregistrare al mopedului, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator și dovada inspecției tehnice periodice în valabilitate.”

Art. IX. Se aprobă completarea art. 36 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020 cu două alineate noi, alin. (2) și (3), după cum urmează:

Art. 36 alin. (2): După aprobarea referatului conform alin. (1), solicitanților li se va comunica, ca în termen de 15 zile de la primirea înștiințării, să achite taxa de parcare la ghișeele Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor sau prin intermediul platformei de plăți online.

Art. 36 alin. (3): Dacă solicitanții nu achită taxa de parcare în termenul prevăzut la alin. (2), locul de parcare va deveni vacant și va fi reluată procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

Art. X. Se aprobă completarea art. 38 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020 cu un nou alineat, alin.(), care va avea următorul conținut:

Art. 38 alin. (): Solicitarea prelungirii abonamentului, dovedirea respectării condițiilor inițiale de alocare și plata taxei de parcare, conform alin. (2) și (3) pot fi realizate și prin intermediul platformei de plăți online.”

Art. XI. Se aprobă completarea art. 40 din Anexa la Hotărârea nr. 412/2020 cu un nou alineat, alin. (2), care va avea următorul conţinut:

Art. 40 alin. (2): Prelungirea anuală a abonamentelor se poate realiza și prin intermediul platformei de plăți online, cu încărcarea documentelor prevăzute la alin. (1) și completarea declarației pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a acestora.”

Art. XII. Se aprobă Anexa la prezenta hotărâre în explicitarea sintagmei „în apropiere (imobile adiacente parcajului)”, prevăzută la art. 1 din prezentul regulament, pentru parkingurile situate în cartierele municipiului.

Art. XIII. Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 rămân neschimbate.

Art. XIV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 32 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 de voturi)