CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 78482 din 4.02.2021, conex cu nr. 559367 din 11.11.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 78618 din 4.02.2021, conex cu nr. 559397 din 11.11.2020, al Direcției de Impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

Reţinând prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi ale art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, modificat prin Regulamentul UE nr. 972/2020, ale art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, ale art. 456 alin. 2 lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Văzând Avizul Consiliului Concurenţei nr. 15305/03.02.2021, înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 75125/3.02.2021, precum şi al comisiei de specialitate;

Văzând Analiza de oportunitate nr. 550834/49/6.11.2020 a Direcției de Impozite și taxe locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bugetul Schemei în cuantum de 3.600.000 lei, distribuiţi astfel:

Parcurile industriale Tetarom I și II:

– pentru anul 2021 600.000 lei;

– pentru anul 2022 – 600.000 lei;

– pentru anul 2023 – 600.000 lei.

Cluj Innovation Park:

– pentru anul 2021 – 600.000 lei;

– pentru anul 2022 – 600.000 lei;

– pentru anul 2023 – 600.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R din 31 decembrie al fiecărui an anterior celui în care se aplică prezenta schemă de ajutor. Sumele neutilizate într-un an, pot fi reportate pentru anul următor, pe durata aplicării schemei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Impozite şi taxe locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează :

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 33 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 33/2021

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1. Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură instituie o Schemă locală de ajutor de minimis denumită Schemă de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis, stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 972/2020.

(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013.

(4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Obiectivul şi scopul schemei

Obiectivul prezentei scheme constă în susţinerea şi stimularea dezvoltării locale a municipiului Cluj-Napoca prin atragerea de investiţii, acordarea de facilităţi fiscale rezidenţilor parcurilor industriale şi administratorilor acestora.

Municipalitatea clujeană urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat şi, nu în cele din urmă, îmbunătăţirea nivelului de trai şi a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor săi. În scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, autorităţile administraţiei publice locale pot lua măsuri de promovare a îmbunătățirii condiţiilor de viaţă, economice şi stimularea mediului de afaceri local, prin instituirea unor scheme locale de ajutor de stat sau de minimis.

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, investesc sume considerabile în imobilele-clădiri situate în aceste parcuri, generând locuri de muncă, având o contribuţie substanţială la dezvoltarea regională şi stimularea investiţiilor private, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi eficiente. Parcurile industriale au fost înfiinţate tocmai pentru a se crea infrastructura necesară în vederea atragerii de investiţii şi investitori, care să utilizeze resursele locale, în vederea creării de noi locuri de muncă şi dezvoltarea zonei, aliniindu-se astfel politicii de dezvoltare regională, respectiv naţională.

Mai mult, prin Ordinul nr. 6711/7.11.2017 emis de M.D.R.A.P.F.E, Societatea Cluj Innovation Park SA., cu capital integral deținut de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, a obținut titlul de parc industrial, în scopul de a administra structurile de sprijinire a afcerilor realizate prin finanțare europeană, CREIC respectiv TEAM, urmărind stimularea și sprijinirea industriilor creative, de a implementa și dezvolta un mediu de afaceri atractiv și inovativ, oferind servicii de maximă calitate, care să răspundă așteptărilor clienților, în condiții de eficiență economică.

Viziunea societății Cluj Innovation Park SA este de a deveni lider regional în domeniul centrelor de afaceri care sprijină valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, și care pune accent pe transferul de cunoștințe și tehnologie. Un obiectiv esențial al acesteia este de a propune schimbări pe piața muncii, astfel încât utilizarea tehnologiilor moderne să permită includerea categoriilor excluse în prezent.

Cluj Innovation Park a obținut o finanțare de la Comisia Europeană în sumă de 5,6 milioane de euro, adică 98% din buget, 2% va fi contribuția administrației publice locale. Din acest buget, 38% va fi investit în cercetare-dezvoltare, 38% în echipamente specifice industriei, 8% în elaborarea unor programe de incluziune socială, 6% în marketing și 10% vor fi alocați cheltuielilor administrative.

Se poate spune cu certitudine că astăzi Parcurile Industriale Tetarom sunt modele de business pentru creşterea performanţei industriale a întreprinderilor mici şi mijlocii din România, în care agenţii economici rezidenţi dezvoltă procese economice de înaltă tehnologie, cu efecte multiplicatoare atât pe plan economic cât şi social, aducând beneficii fiscale bugetului local şi bugetului consolidat pentru perioade îndelugate de timp.

Art. 3. Baza legală

   1. Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 – privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, art.1, teza finală;

   2. O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

   3. Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

   4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

   5. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   7. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Autoritatea publică competentă să implementeze schema

Autoritatea publică ce implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Domeniul de aplicare

Schema de ajutor de minimis se adresează contribuabililor bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354/28.12.2013;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

1). atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

2). atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere își desfașoară activitatea atât în sectoarele menționate mai sus (intervalul cuprins între literele a–f ), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate, inclusiv în domeniul de aplicare al prezentei măsuri, aceasta va fi aplicată ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul de ajutor de minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei masuri nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate prin această schemă.

Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de facilităţile fiscale menţionate la art. 9(1) pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

Art. 6. Definirea termenilor utilizaţi

În sensul prezentei proceduri, următorii termeni sunt definiți astfel:

a) Produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor din sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013.

b) Ajutor de minimis – ajutorul acordat unei entităţi, întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică, care nu distorsioneaza concurenta si/sau comertul cu statele membre, și care nu depăşeşte valoarea de 200.000 de Euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de Euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

c) Prelucrarea produselor agricole – orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are ca drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

d) Comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

e) Rata de actualizareeste rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web: www.ajutordestat.ro.

Intensitatea ajutorului – valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile.

f) Întreprindere – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. Din această categorie fac parte, în special, lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi intreprinderile familiale care desfăşoară activităţi de artizanat sau alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară în mod regulat o activitate economică.

g) Întreprindere unică – include toate întreprinderile, inclusiv cele între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(1) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(4) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la aliniatul (g) literele (g1)-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.

h) Alocare specifică individuală – valoarea totală a ajutorului de minimis-maximum 200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi pentru o intreprindere unică (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), respectiv 100.000 euro pentru orice intreprindere care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost.

i) Facilitate fiscală – reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri acordată în baza prezentei scheme.

j) Certificatul de performanţă energetică al cladirii – document elaborat conform metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora.

k) Certificat care atestă nivelul de sustenabilitate al cladirii – certificat emis în sisteme voluntare de certificare administrate de institutii internationale, prin care este evaluat impactul cladirii asupra factorilor de mediu, economici si sociali, certificarile fiind diferite in functie de standardele sistemelor de evaluare.

l) Furnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimiseste municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Durata schemei de ajutor de minimis

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la 1.01.2021, după aprobarea acesteia prin H.C.L. și pâna la data de 31.12.2023.

Art. 8. Beneficiarii şi bugetul schemei

(1) Numărul estimat de beneficiari este de 20 de întreprinderi, acesta putând fi extins până la epuizarea bugetului schemei.

(2) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de 3.600.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, distribuiți astfel:

Parcurile industriale Tetarom I și II :

– pentru anul 2021 600.000 lei

– pentru anul 2022 – 600.000 lei

– pentru anul 2023 – 600.000 lei

Cluj Innovation Park:

– pentru anul 2021 – 600.000 lei

– pentru anul 2022 – 600.000 lei

– pentru anul 2023 – 600.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R din 31 decembrie al fiecărui an anterior celui în care se aplică prezenta schemă de ajutor.

Sumele neutilizate într-un an, pot fi reportate pentru anul următor, pe durata aplicării schemei (2021-2023).

(3) În situația în care, prin aplicarea cotei specifice de impozitare fiecărui solicitant eligibil, se depășește bugetul alocat prin schemă pentru anul respectiv, reducerea de impozit/taxă va fi calculată pro rata, după cum urmează:

a) se calculează pro rata după următoarea formulă:

bugetul alocat prin prezenta schemă

= X

total ajutor de minimis solicitat

b) se calculează ajutorul de minimis acordat fiecărui solicitant eligibil după următoarea formulă:

ajutorul de minimis acordat = ajutorul solicitat de contribuabil x pro rata (X)

(4) De prevederile prezentei scheme beneficiază persoanele juridice angajate total sau parţial în activităţi comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituţiile publice în calitatea lor de „întreprinderi”, pentru activitatea economică pe care o desfăşoară.

(5) Pentru a beneficia de prevederile schemei, solicitanţii trebuie să depună anual, până la data de 31 martie, cerere însoţită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor şi să facă dovada stingerii tuturor obligaţiilor bugetare de plată scadente la data depunerii cererii faţă de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și față de bugetul de stat consolidat; această cerinţă va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilităţii, cât şi pentru menţinerea acesteia.

Art. 9. Condiţii de eligibilitate a schemei

(1) Măsurile de sprijin financiar acordate prin prezenta schemă sunt impozitul/taxa pe clădirile nerezidenţiale aplicată la nivelul de 0,20% din valoarea impozabilă a acestora, respectiv nivelul minim al cuantumului stabilit de Codul fiscal.

(2) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de diferenţa dintre impozitul/taxa pe clădirile nerezidenţiale aplicat/ă la nivel de 0,20% din valoarea impozabilă a acestora, respectiv nivelul minim al cuantumului stabilit de Codul fiscal şi impozitul/taxa stabilită pentru ceilalţi contribuabili persoane juridice, prin hotărâre de consiliu, aprobată pentru fiecare an fiscal, pe perioda valabilităţii schemei, respectiv 2021-2023.

(3) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care menţin în funcţiune investiţia pe toată perioada acordării ajutorului de minimis, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi prezintă documentele justificative, după cum urmează:

 1. deţin/administrează o clădire situată în parcurile industriale de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 2. sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerţului ca societăţi, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca societăţi cooperatiste, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, respectiv în registrul asociațiilor si fundațiilor, conform O.G. nr. 26/2000 sau în registrul asociațiilor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum si persoanele juridice organizate ca și companii naționale, regii autonome sau întreprinderi publice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca;

 3. nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul de stat consolidat, faţă de bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul principal şi nici faţă de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 4. nu se află în stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

 5. nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene, a unui furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a unei hotarâri judecătoreşti definitive a instanţei, de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

 6. nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

 7. valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, aşa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale (bugetul de stat sau bugetul autorităţilor publice locale) sau comunitare;

 8. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

 9. reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false.

(4) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parţial în activităţi economice, trebuie să ţină evidenţele contabile separate faţă de celelalte activităţi desfăşurate (contabilitatea trebuie să evidenţieze separat cheltuielile, veniturile şi rezultatele aferente acestei activităţi, nefiind permisă subvenţionarea încrucişată).

(5) Prezenta schemă este însoţită de dovada informării Instituţiei Prefectului județului Cluj, a Consiliului Judeţean Cluj şi este supusă avizării Consiliului Concurenţei privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

Art. 10. Modalităţi de implementare a schemei

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

depun toate documentele prevăzute în schema de ajutor până la data de 31 martie a fiecărui an de aplicabilitate a schemei şi au achitat toate obligaţiile faţă de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și față de bugetul de stat consolidat; această cerinţă va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilităţii, cât şi pentru menţinerea acesteia;

– depun cerere şi declaraţie de impunere până la 31 martie a fiecărui an de aplicabilitate a schemei, însoţite de următoarele documente justificative:

a) Declaraţie pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societăţii privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în anul fiscal în curs şi în cei doi ani fiscali anteriori, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare;

b) Declaraţie pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societăţii cu privire obiectul principal de activitate şi la cele secundare, la faptul că persoana juridică nu se află în procedură de executare silită, concordat preventiv, însolvenţă, faliment, dizolvare sau lichidare judiciară, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, nu are restricţii în activităţile comerciale şi nu are activităţile suspendate, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

c) Declaraţie pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societăţii cu privire la faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

d) Declaraţie pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societăţii cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

Toate menţiunile de la punctele a)-d), inclusiv faptul că informaţiile înscrise în cuprinsul declaraţiei corespund realităţii, pot fi cuprinse într-o singură declaraţie autentificată (un singur înscris).

e) Situaţiile contabile (balanţă) pe ultima lună închisă şi orice alte documente contabile solicitate de către organul fiscal;

f) Certificatul de atestare fiscală pentru plata obligaţiilor la bugetul de stat consolidat și la bugetul local, valabile la data depunerii documentaţiei.

(1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (doi ani anteriori cumulată cu valoarea alocării financiare pentru anul fiscal în curs, acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme), depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru aceea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(2) Administratorul Schemei, prin serviciul de specialitate, va verifica îndeplinirea condiţiilor prezentei Scheme.

(3) În cazul întreprinderilor care au ca obiect de activitate secundar activităţi exceptate de prezenta schemă, se va verifica dacă în declaraţia pe propria răspundere se precizează expres că societatea nu desfăşoară activităţi comerciale dintre cele exceptate, prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care în declaraţia pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declaraţii complete, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfăşoară activităţile exceptate şi se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă societatea obţine venituri din aceste activităţi. În cazul în care societatea nu desfăşoară activităţi din cele exceptate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă, va beneficia de prevederile acesteia. În situaţia în care, în urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuaeză activităţi din cele exceptate, înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis.

(4) Reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri în baza prezentei scheme se aplică în anii fiscali 2021-2023.

(5) În cazul în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilităţii, sunt aduse modificări la clădirea existentă, de natura extinderii, modernizării etc., beneficiarii facilităţii au obligaţia de a depune la organul fiscal procesul-verbal de recepţie a lucrării, în termen de 30 de zile de la data eliberarii acestuia, însoţit de autorizaţia de construire şi orice alte documente solicitate de către organul fiscal.

(6) În situaţia în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilităţii, sunt aduse la clădirea existentă modificări de valoare de natura celor care nu necesită autorizaţie de construire, beneficiarii facilităţii au obligaţia de a depune la organul fiscal procesul-verbal de recepţie a lucrării, încheiat la finalizarea acesteia, în termen de 30 de zile de la data acestuia, însoţit de orice alte documente solicitate de către organul fiscal.

(7) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis, prin serviciul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

(8) În situaţia fuziunilor sau a achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterior acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis legal acordate înainte de fuziune sau de achiziţie, rămân legal acordate.

(9) Dacă o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi, la data la care separarea produce efecte juridice (data sentinţei definitive de divizare).

(10) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulementul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

(11) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice, pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat, acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Comisie.

(12) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200 000 Euro (100 000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

(13) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la momentul acordării pe baza ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate/fiecare an, va fi stabilit la cursul de schimb al B.N.R, valabil la 31 decembrie a fiecărui an fiscal de aplicabilitate a schemei, pentru anul fiscal următor.

Art. 11. Transparenţa şi monitorizarea prezentei scheme

(1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

(2) Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor, are obligaţia de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

(3) În cazul în care solicitarea este eligibilă, furnizorul schemei de ajutor de minimis comunică, în scris persoanei juridice beneficiare, cuantumul ajutorului acestuia și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul C.E. nr. 1407/2013.

(4) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate prin prezenta schemă se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

 

Art. 12. Anularea sau încetarea acordării facilităţilor fiscale

(1) Dacă se constată faptul că beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, facilitatea se anulează.

(2) Anularea facilităţii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale.

(3) Facilităţile prevăzute de prezenta schemă, care se acordă în tranșe lunare sau semestriale (taxă sau impozit), încetează a se acorda:

a) în cazul în care se constată, pe perioada de acordare a facilităţii, că societatea figurează cu obligaţii de plată restante, facilitatea încetează a se mai acorda de la data scadenţei termenului de plată a obligaţiilor fiscale neachitate;

b) în situaţia în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau în timpul anului se va atinge plafonul/bugetul alocat, acordarea ajutorului de minimis se sistează la termenul scadent anterior atingerii plafonului/bugetului.

Art. 13. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

(1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi despre caracterul său de minims, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 436/28.06.2007.

(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse prin actul de acordare.

(4) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor instituite prin prezenta schemă precum şi prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(5) Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(8) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

(9) Furnizorul, prin Direcţia de Impozite şi taxe locale, va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

(10) Furnizorul are obligaţia, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS ) a ”Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare”, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

(11) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.

(12) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

(13) Furnizorul, prin Direcţia Impozite și taxe locale Cluj-Napoca, va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, conform art. 42 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Art. 14. Confidenţialitate

(1) Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.

(2) Prezenta schemă a fost aprobată prin Hotărârea nr. 33 din 22 februarie 2021 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi va intra în vigoare la data aducerii acesteia la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

LIANA MARIOARA CĂPRAR