CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe – proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 95731/1/12.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 95745/5/12.02.2021 al Centrului Bugetar de Administrare Creşe, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 8, 9 și 10 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 70 alin. (1) și (2), 71 alin. (1) și 72 cuprinse în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, precum și cele cuprinse în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 lit. b) din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în sumă de 769,44 lei/copil/lună.

Art. 2. Se stabilește valoarea contribuției părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, după cum urmează:

  1. pentru părinții/reprezentantul legal care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 7,33 lei/zi/copil;

  2. pentru părinții/reprezentantul legal care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 3,66 lei/zi/copil;

  3. pentru părinții/reprezentantul legal care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 3,66 lei/zi/copil;

  4. pentru părinții/reprezentantul legal care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,83 lei/zi/copil.

Art. 3. Consiliul local va suporta contribuțiile părinților/reprezentanților legali ai copiilor înscriși la creșă și expuși riscului abandonului.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 34 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)