CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în

vederea repartizării prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66195/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 66554/451/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1-2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 21 alin. 1 și 3 din H.G. nr. 1275/2000, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 434/2015, ale Hotărârii nr. 857/2019 și ale Procesului – verbal al Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor din data de 15.01.2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modul de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva Listei provizorii de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 857/2019, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă Lista finală de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă afişarea Listei finale de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, la sediul Primãriei municipiului Cluj-Napoca, precum şi pe site-ul autorităţii locale, www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 4.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 35 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)