CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada

Alexandru Vaida Voevod nr. 57, Liceul Tehnologic Alexandru Borza și a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, Cămin-Internat pentru Colegiul Naţional Pedagogic Gheorghe Lazăr, precum și însușirea Documentațiilor tehnice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 57, Liceul Tehnologic Alexandru Borza și a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, Cămin-Internat pentru Colegiul Naţional Pedagogic Gheorghe Lazăr, precum și însușirea Documentațiilor tehnice – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 89131/1 din 10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 89221 din 10.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 57, Liceul Tehnologic Alexandru Borza și a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, Cămin-Internat pentru Colegiul Naţional Pedagogic Gheorghe Lazăr, precum și însușirea Documentațiilor tehnice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), ale art. 87 alin. (4), ale art. 382 alin. (2) lit. k), alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Proceselor-verbale de constatare nr. 225 din 18.03.2020 și nr. 295 din 11.05.2020, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 61 și 62;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului, identificat cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1, teren în suprafață de 170610 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, teren în suprafață de 6795 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3, teren în suprafață de 4075 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 57, compus din teren cu destinație curți construcții, în suprafața măsurată de 6795 mp., provenind din C.F. nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2 și construcții, respectiv, C1 – unitate de învățământ, cu regim maxim de înălțime P+E, extinsă în anul 1979, cu suprafața construită de 1361 mp., C2 – cămin, cu regim de înălțime St+P+3E, edificat în anul 1974, cu suprafața construită de 586 mp., C3 – cantină și sală de sport, cu regim maxim de înălțime S+P+E, edificate în anul 1975, cu o suprafață construită de 340 mp., C4 – ateliere pentru școală, cu regim maxim de înălțime P+E, edificate în anul 1975, cu o suprafață construită de 557 mp., cu destinație construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, compus din teren cu destinație curți construcții, în suprafață măsurată de 4075 mp., provenind din C.F. nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3 și construcție, respectiv, C1 – cămin-internat pentru colegiu, cu regim de înălțime St+P+3E, edificat în anul 1971, cu o suprafață construită de 718 mp., cu destinație construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 4. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 57 din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Toponatycad S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 36 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)