CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului

strada Alverna, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alverna, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 76712 din 4.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 77267 din 4.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alverna, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 1033;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Alverna, cu suprafața măsurată de 7108 mp., provenind din CF nr. 310543 Cluj-Napoca, nr. topo. 1896, CF nr. 321800 Cluj-Napoca, nr. topo. 13864/4, CF nr. 321801 Cluj-Napoca, nr. topo. 13839, CF nr. 321892 Cluj-Napoca, nr. topo. 13813/1, 13814/1, CF nr. 321900 Cluj-Napoca, nr. topo. 13864/9, CF nr. 321904 Cluj-Napoca, nr. topo. 13812/1, CF nr. 321903 Cluj-Napoca, nr. topo. 13810/1, CF nr. 322017 Cluj-Napoca, nr. topo. 13857/1/3, CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 13800/8/1, nr. topo. 13807/1/5, 13808/2/5, nr. topo. 13808/1/3, nr. topo 13808/1/6, nr. topo. 13809/1, nr. topo. 13809/5, nr. topo. 13809/8, nr. topo. 13857/2/3, nr. topo. 13857/3/3, 13858/3, nr. topo. 13801/11, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Alverna, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și Spații verzi, Direcția Generală de urbanism.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 37 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)