CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 605/2021 (aprobarea cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat)

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 605/2021 (aprobarea cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat) – proiect din iniţiativa primarului și a consilierilor locali Tarcea Dan Ştefan, Oláh Emese, Chira Beniamin-Marius, Covaliu Bogdan-Florin, Florian Ovidiu Valeriu, Fugel Edina, Găbudean Călin Marcel, Gliga Florin-Valentin, Ibranyi Flavia-Mihaela, Irimie Andrei, Jurja Marius Sorel, Moldovan Ionuț-Daniel, Pop Loredana, Rácz Béla-Gergely, Rácz Levente-Zsolt, Rațiu Radu Florin, Vaida Ovidiu și Vișan Ovidiu-Vasile;

Analizând Referatul nr. 55302 din 27.01.2022 al primarului municipiului și a consilierilor locali Tarcea Dan Ştefan, Oláh Emese, Chira Beniamin-Marius, Covaliu Bogdan-Florin, Florian Ovidiu Valeriu, Fugel Edina, Găbudean Călin Marcel, Gliga Florin-Valentin, Ibranyi Flavia-Mihaela, Irimie Andrei, Jurja Marius Sorel, Moldovan Ionuț-Daniel, Pop Loredana, Rácz Béla-Gergely, Rácz Levente-Zsolt, Rațiu Radu Florin, Vaida Ovidiu și Vișan Ovidiu-Vasile, în calitate de inițiatori;

Analizând Raportul de specialitate nr. 55661 din 27.01.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 605/2021 (aprobarea cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5870/2021privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioareși ale Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 136 alin. 1 și alin 2 lit. a), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 605/2021, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. (1) Se aprobă cuantumul lunar al burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:

  1. a) burse de performanță 300 lei
  2. b) burse de merit 120 lei
  3. c) burse de studiu 120 lei
  4. d) burse de ajutor social 200 lei.

(2) Se aprobă cuantumul lunar al burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent semestrului II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:

  1. a) burse de performanță 500 lei
  2. b) burse de merit media 10 275 lei
  3. c) burse de merit media 9,50-9,99 225 lei
  4. d) burse de studiu 200 lei
  5. e) burse de ajutor social 250 lei.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică şi unităţile din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 39 din 8 februarie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)