CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 276443/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 276529/451/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012 și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.06.2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9, până la data de 30.06.2025.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică și Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Stefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 396 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)