CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J–N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 276433/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 276488/451/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin. 2 și 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2 din Contractul de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, ale Sentinței Civile nr. 325/2019, pronunțată în dosarul nr. 2826/117/2015* de către Tribunalul Cluj, nedefinitivă și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5, până la pierderea calității de proprietar al Statului Român în administrarea Consiliului local, dar nu mai mult de data de 30.06.2025.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică și Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 397 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)