HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare instituire subzonă de instituţii şi servicii de interes public în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare instituire subzonă de instituţii şi servicii de interes public în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668707/1/30.12.2019, conex cu nr. 570223/1/5.11.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668829 din 30.12.2019, conex cu nr. 571229 din 6.11.2019, al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare instituire subzonă de instituţii şi servicii de interes public în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173, beneficiar: Leahu Adrian-Ionuț;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 125 din 12.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 950 din 3.10.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de urbanizare instituire subzonă de instituţii şi servicii de interes public în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173, beneficiar: Leahu Adrian-Ionuț, pe parcelele cu nr. cad. 254954.

Documentaţia reglementează:

– Is_A* – Subzonă de instituţii şi servicii de interes public:

funcțiunea predominantă: funcțiuni de sănătate și activități complementare;

înălțimea maximă admisă: clădirile se vor încadra în înălțimea maximă admisă a zonei din care face parte subzona, respectiv Hcornișă max. 21m, H max. 25m;

indici urbanistici: P.O.T. max = 60%, C.U.T max= 2,2;

– retragerea față de limitele laterale și posterioară:

  • clădiri noi:

– în cazul amplasării în regim izolat sau cuplat, pe laturile libere, clădirile se vor retrage față de limitele laterale cu o distanță de min. 3m;

– în cazul în care clădirile nu se vor alipi unui calcan existent aflat pe limita posterioară de proprietate, acestea se vor retrage cu Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 6m;

  • clădiri existente:

– clădirile existente edificate în baza unei autorizații de construire, pot fi amplificate pe verticală, cu condiția asigurării însoririi minime a camerelor de locuit din clădirile de pe parcelele învecinate;

– circulațiile, accesele: din Calea Turzii;

staționarea autovehiculelor: vor fi organizate în interiorul parcelei locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă la Calea Turzii.

Conform Planşei de Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă, aferent PUG 2014, servitutea de utilitate publică propusă prin P.U.G., grevează parcela studiată pe limita spre str. Calea Turzii.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca