H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt

(locuințe cu spații comerciale/servicii la parter), S+P+5E+R,

str. Traian nr. 58-62

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt (locuințe cu spații comerciale/servicii la parter), S+P+5E+R, str. Traian nr. 58-62proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 636275/1/29.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 636395 din 29.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil mixt (locuințe cu spații comerciale/servicii la parter), S+P+5E+R, str. Traian nr. 58-62, beneficiară: S.C. SOLARIS REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 251 din 24.08.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt (locuințe cu spații comerciale/servicii la parter), S+P+5E+R, str. Traian nr. 58-62, beneficiară: S.C. SOLARIS REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 339014.

Documentația reglementează:

  • amplasarea construcției pe parcelă: construcție amplasată în aliniamentul străzii Traian, regularizată, pe limitele laterale de proprietate, în front continuu închis și în retragere de minim 9,48 m față de limita posterioară;

  • accesul auto și pietonal: din strada Traian;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate în spații specializate, dispuse la subsol și la sol și locuri de parcare pentru biciclete, dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Traian.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Traian va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi amenajată, cu pavaj, mobilier urban, trei arbori plantați, cu circumferința de min. 35 cm măsurată la 1 m de la colet, în baza unui proiect de specialitate, anterior recepției imobilului mixt.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 4 din 4 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)