CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială S+P+M,

str. Arieșului nr. 85

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273501/1/10.06.2020. al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273590 din 10.06.2020. al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85, beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 28 din 22.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85, beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 303206.

Documentaţia reglementează:

retragerea minimă faţă de limita sudică: 60 cm;

    • retragerea faţă de limita nordică: 3.00 m;

    • retragerea minimă faţă de limita posterioară: 24 m-locuința, 18m-terasa;

    • accesul auto și pietonal: din strada Arieșului;

    • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Planșa A02 Plan reglementări urbanistice se constituie în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 400 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)