CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și

parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278615/1/12.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278644 din 12.06.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59, beneficiară: S.C. VIA NOVA COM S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 93 din 1.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2,, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu P.U.D. Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59, beneficiară: S.C. VIA NOVA COM S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 334490.

Documentația reglementează:

  • amplasarea faţă de limitele laterale: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 25,87 m (65% din adâncimea parcelei) de la noul aliniament și curți de lumină;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 13,90 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Fabricii;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt:

– se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlu de „drum” suprafața de teren necesară regularizării străzii Fabricii; aceasta suprafață suprafață de teren se va transfera în domeniul public cu titlu gratuit anterior recepției imobilului mixt, conform propunerii prezentate de beneficiară din planșa reglementări.

– se va dezmembra din parcela inițială fâșia de teren cu lățimea de 1,67 m dintre parcelele de pe str. Fabricii nr. 55 și nr. 57, în vederea asigurării rezervei de teren necesare închiderii frontului la strada Fabricii, conform art. 5 din Regulament.

Conform prevederilor Avizului nr. 395082/446/2019 al Serviciului Siguranța circulației, emis pentru PUD, intrarea și ieșirea din incintă va fi realizată numai prin viraje de dreapta, iar trotuarul în dreptul accesului nu își va modifica cota existentă.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 401 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)