CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări

str. Valea Seacă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări str. Valea Seacă proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278103/1/12.06.2020, conex cu nr. 192840/1/7.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278267/433/12.06.2020, conex cu nr. 193036 din 8.04.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări str. Valea Seacă, beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolar, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 42 din 19.01.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 18 din 13.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1

Se aprobă P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări str. Valea Seacă, beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolar, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.

Documentaţia reglementează:

U.T.R – Liu*1 Zonă de locuinţe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban:

 • funcțiunea predominantă: locuinţe unifamiliale și familiale (semicolective) acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 mp;

 • regimul de construire: izolat sau cuplat;

 • înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă = 8 m, Hmax = 12 m;

 • indicii urbanistici: P.O.T.max = 35%, C.U.T maxim= 0,9;

 • retragerea față de aliniament: 3m-5m. Alinierea clădirilor este obligatorie. Excepție fac parcelele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de înălțime și de zona interzisă pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. În acest caz, clădirile vor fi amplasate cu o retragere de la aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând retragerea min. de 3 m;

 • retragerea minimă față de limitele laterale: în cazul dispunerii în regim de construire izolat, clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu conditia ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m. În cazul dispunerii în regim de construire cuplat, construcțiile vor fi amplasate pe limita de proprietate, respectiv minim 3 m față de latura opusă celei ce include un calcan;

 • retragerea minimă față de limita posterioară: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m;

 • circulațiile și accesele: accesul la parcele va fi realizat din strada Valea Seacă și străzi de interes local cu ampriză de 12 m și 9 m;

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R – Liu*2 – Zonă de locuinţe cu regim redus de inălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

 • funcțiunea predominantă: locuinţe unifamiliale și familiale (semicolective) acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 mp;

 • regim de construire: izolat;

 • înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă = 8 m, Hmax = 12 m;

 • indicii urbanistici: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;

 • retragerea min. față de aliniament: 3 m;

 • retragerea min. față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m;

 • retragerea min. față de limita posterioară: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m.;

 • circulațiile și accesele: accesul se realizează din strada de interes local cu ampriză de 9 m, ce se desprinde din strada Valea Seacă;

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada valea Seacă.

U.T.R – S_Va – Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

 • funcțiune predominantă: spații verzi (plantații înalte medii și joase), alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer compatibile;

 • indicii urbanistici: P.O.T max.= 5%, C.U.T max= 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip).

U.T.R – M3 – Zonă mixtă cu regim de construire deschis

 • funcțiunea predominantă: structură funcțională mixtă incluzând locuirea colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism;

 • regim de construire: deschis;

 • înălțimea maximă admisă: (1-3S)+P+5E +R , Hmax = 25 m;

 • indicii urbanistici: P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 2;

 • retragerea min. față de aliniament: 3 m;

 • retragerea min. față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu jumătate înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • retragerea min. față de limita posterioară: jumătate din înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 6 m;

 • circulațiile și accesele: din strada Valea Seacă;

 • staționarea autovehiculelor: staţionarea autovehiculelor va fi realizată în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Valea Seacă la profil tip III.F – 15 m, conform planșei Reglementări urbanistice a P.U.G., vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele și aduse la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Valea Seacă până la recepția construcțiilor.

Străzile de interes local propuse prin P.U.Z cu ampriză de 9 m, respectiv 12 m, vor fi înscrise în CF cu destinația de “drum”, vor fi realizate la strat de uzură și echipate edilitar, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea.

Spațiul verde cu acces public nelimitat propus prin P.U.Z, adiacent străzii Valea Seacă, va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate, până la recepția construcțiilor propuse pe parcelele cu front la străzile de interes local.

Anterior emiterii certificatelor de atestare a edificării construcțiilor, străzile de interes local, suprafața necesară regularizării străzii Valea Seacă și spațiul verde cu acces public nelimitat vor fi transferate în domeniul public conform propunerii din planșa P4 – Proprietatea asupra terenurilor.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 403 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)