CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11- str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48 – str. Jean Jaures f.n

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11- str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48, str. Jean Jaures f.n – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278102/1/12.06.2020, conex cu nr. 215052/1/29.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278169/433/12.06.2020, conex cu nr. 215092/433/29.04.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11 – str. Maramureșului nr. 36 și nr. 38 – str. Jean Jaures f.n, beneficiară: S.C. Geainv S.A;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 885 din 22.07.2016, Avizul arhitectului șef nr. 512 din 12.06.2019 și nr. 50 din 24.02.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca pe de o parte și investitor pe de altă parte și P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11- str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48 – str. Jean Jaures f.n, beneficiară: S.C. Geainv S.A., cu regulamentul aferent acestuia, după cum urmează:

UTR RiM* – zonă industrială restructurată

– funcțiune predominantă: Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

principiu de dezvoltare al terenului: parcelare conform planșei plan propunere parcelar;

regim de construire: deschis, izolat;

înălțimea maximă admisă: de la S+P+3E+Er până la S+P +8E+Er, Hmax= 32m;

-imobil funcțiuni terțiare S+P+Mez;

indici urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,8 ADC/mp;

retragere min. față de aliniament: 3 m;

retragerea minimă față de limitele posterioare: H cornișă/2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

circulații și accese: accesul la ansamblu se realizează din str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri, pe străzi de interes local propuse prin P.U.Z, cu profil de 14 m, respectiv 9 m și, de asemenea, este propus un acces dinspre sud – pod nou carosabil peste pârâul Nadăș;

staționarea autovehiculelor: în spații specializate dipsuse la subsolul clădirilor, precum și locuri de parcare amenajate la sol;

echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Conform planului de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin PUZ investiția va fi realizată etapizat, astfel:

În etapa 1

Anterior emiterii oricărei autorizații de construire pe parcele:

– va fi echipată edilitar și realizată la strat de uzură partea carosabilă a drumului propus prin P.U.Z ce face legătura între strada Maramureșului și strada Fabricii de Chibrituri;

– va fi realizat podul carosabil peste pârârul Nadăș;

– va fi realizat sensul giratoriu de la intersecția străzii Maramureșului cu str. Nicolae Teclu;

– va fi realizat postul TRAFO.

În etapa a 2-a

– Anterior emiterii autorizației de construire pentru fiecare corp vor fi îndeplinite condițiile prevăzute în etapa 1 și va fi echipată edilitar, realizată la strat de uzură partea carosabilă a aleilor din tronsonul din care face parte corpul respectiv (conform planșei ARH-10 – plan etapizare propusă), fără o ordine prestabilită a acestora, iar până la recepție, vor fi realizate trotuarele și amenajate spațiile verzi. Trotuarele și celelalte elemente care constituie profilul străzii de legătură dintre str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri (cu profilul III G – 14 m) vor fi realizate la strat de uzură anterior recepției finale a primului imobil.

Art.2.

Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze Contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art.4-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 404 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)