CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public

zona B-dului Nicolae Titulescu – Aleea Slănic

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public, zona B-dului Nicolae Titulescu – Aleea Slănic – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278093/1/12.06.2020, conex cu nr. 202177 /1/ 15.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278141 din 12.06.2020, conex cu nr. 202241 din 15.04.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public, zona B-dului Nicolae Titulescu – Aleea Slănic, beneficiar: Pop Teofil;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 1081 din 22.12.2016, Avizul Arhitectului șef nr. 1045 din 19.11.2018, Avizul nr. 821 din 28.08.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă P.U.Z – Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public, zona B-dului Nicolae Titulescu – Aleea Slănic, beneficiar: Pop Teofil, pe un teren proprietate privată, cu nr. cad. 278932;

Documentaţia reglementează:

UTR – S_IsI – Subzonă de instituții și servicii de interes public

funcțiune predominantă: clădiri pentru sănătate

înălțimea maximă admisă: P+2E.

indicii urbanistici : POT maxim = 60% , CUT maxim = 2,2;

retragerea față de limita vestică: pe limită;

– retragerea față de limita nordică: pe limită;

– retragerea față de limita estică: min. 6 m;

– circulațiile, accesele: din bvd. Nicolae Titulescu;

staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei;

– echiparea tehnico-edilitară: completă la b-dul Nicolae Titulescu.

Prin P.U.Z. se instituie subzona de instituții și servicii de interes public în zona ansamblului de locuințe colective și se reglementează legătura funcțională între subzona propusă și clinica existentă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 405 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)