CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalinstituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 256718/1/2020, conex cu nr. 192806/1/2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278177/2020, conex cu nr. 193118/2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13, beneficiar: Neag Alexandru, pentru o suprafață de teren de 1,331 mp, în proprietate privată;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1247 din 24.12.2019 și nr. 78 din 24.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic Zonalinstituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13, beneficiar: Neag Alexandru, pe o parcelă cu nr. cad. 330506, în proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

U.T.R S_Et Subzona de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial;

funcțiune predominantă: funcțiuni administrative-birouri, financiar-bancare, comerciale cu ADC de maxim 1000 mp, alimentație publică, servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, cazare turistică, cercetare științifică, culturale, parcări, garaje;

– regim de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă : trei nivele supraterane. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii (1-2S)+P+2E, (1-2S)+P+E+M/R, (S)+D+P+E. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici : P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 1,8;

– retragerea față de limitele estică, vestică și nordică: min. 4,5 m;

retragerea față de limita sudică: min.12 m, limita cu U.T.R.Ve;

– circulațiile, accesele: din strada Sarmisegetuza, prin alee de interes local;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

– echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet .

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Văzând declarația autentificată sub nr. 4814 din 12.11.2019, porțiunea adiacentă malului Lacului 1 Gheorgheni, în suprafață de ~100 mp, va fi dezmembrată din parcela inițială (nr. cad. 330506), va fi înscrisă în CF cu destinația de „spațiu verde” și va trece în domeniul public, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Drumul de acces va fi realizat la strat de uzură, va fi reglementat cu regim de zonă rezidențială (nu va fi amenajat cu trotuare)lucrări efectuate anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul propus pe parcela cu nr. cad. 330506.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 406 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)