Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278855/1/12.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 279013 din 12.06.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Decizia Civilă nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044 / 21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017, în sensul reîncadrării funcționale a imobilelor teren proprietatea reclamanților, respectiv: cota-parte de 224/720 din imobilul cu nr. topo 22410/8, înscris în C.F. nr. 273308 Cluj-Napoca, imobilul cu nr. topo 22410/5, înscris în C.F. nr. 273482 Cluj-Napoca și imobilul cu nr. topo 22410/4, înscris în C.F. nr. 273378 Cluj-Napoca din U.T.R. Vp, subzona S_Vpf/ps în UTR A = zona terenurilor și unităților agricole situate în intrevilan – pășuni, fânețe, terenuri arabile, pepiniere.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 409 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)