CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului

strada Mureșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Mureșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79702 din 5.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79744 din 5.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Mureșului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 1518;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului, identificat cu nr. topo. 24455, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 24455/1, teren cu suprafața de 3000 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 24455/2, teren cu suprafața de 1780 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15114/1/1/3/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 15114/1/1/3/1/1, teren cu suprafața de 20010 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15114/1/1/3/1/2, teren cu suprafața de 4399 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Mureșului, cu suprafața măsurată de 11096 mp., provenind din CF nr. 334333 Cluj-Napoca, nr. topo. 15032, CF nr. 307400 Cluj-Napoca, nr. topo. 24455/2, CF nr. 342092 Cluj-Napoca, nr. topo. 15114/1/1/3/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 4. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Mureșului, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Black Light S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și Spații verzi, Direcția Generală de urbanism.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 41 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)