CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A,

aferentă perioadei 3.06-31.12.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă perioadei 3.06-31.12.2019 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 287741/1/18.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 287760/41/18.06.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A, aferentă perioadei 3.06 – 31.12.2019;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5^2 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006  privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014 modificat prin Ordinul nr. 3411/3817/2019 prin care se aprobă Schema de ajutor de stat pentru perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/3.06.2019;

Văzând Adresa nr. 1467/29.04.2020 a societății Termoficare S.A, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 215310/29.04.2020, precum și decontul anual pentru calculul compensației pentru perioada 3.06-31.12.2019 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă acordarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A, aferentă perioadei 3.06-31.12.2019.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează societatea Termoficare Napoca S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primararului.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 418 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)