CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru

și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 89158/1/10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 89208/45/10.02.2021 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11 poziția 1958;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est, identificat prin nr. topo. 3201/2/1/1, 3202/2/1/1, 3203/1/1, 3204/2/1/1, 3205/2/1/1, 3206/2/1/1, 3207/2/1/1, 3207/3/1/1, 3212/1/1/1, 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1, 3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1, 3216/1/1, în suprafață de 4987 mp., înscris în CF nr. 327762 Cluj-Napoca, având întabulat la foaia de sarcini dreptul de servitute de trecere auto și pietonală pe lungimea de 32 m și lățimea de 4 m, în favoarea imobilului din CF nr. 142316, marcată pe punctele A-B-C-D-E-F, astfel:

– imobilul identificat prin nr. topo. 3201/2/1/1/1, 3202/2/1/1/1, 3203/1/1/1, 3204/2/1/1/1, 3205/2/1/1/1, 3206/2/1/1/1, 3207/2/1/1/1, 3207/3/1/1/1, 3212/1/1/1/1, 3212/2/1/1/1, 3213/1/1/1/1, 3213/2/1/1/1, 3214/1/1/1/1, 3214/2/1/1/1, 3215/1/1/1/1, 3215/2/1/1/1, 3215/3/1/1/1, 3216/1/1/1, în suprafaţă de 1571 mp., domeniul public, alei și spații verzi, având întabulat la foaia de sarcini dreptul de servitute de trecere auto și pietonală pe lungimea de 32 m și lățimea de 4 m, în favoarea imobilului din CF nr. 142316;

– imobilul identificat prin nr. topo. 3201/2/1/1/2, 3202/2/1/1/2, 3203/1/1/2, 3204/2/1/1/2, 3205/2/1/1/2, 3206/2/1/1/2, 3207/2/1/1/2, 3207/3/1/1/2, 3212/1/1/1/2, 3212/2/1/1/2, 3213/1/1/1/2, 3213/2/1/1/2, 3214/1/1/1/2, 3214/2/1/1/2, 3215/1/1/1/2, 3215/2/1/1/2, 3215/3/1/1/2, 3216/1/1/2, în suprafață de 3416 mp., domeniul public, alei și spații verzi, având întabulat la foaia de sarcini dreptul de servitute de trecere auto și pietonală pe lungimea de 32 m și lățimea de 4 m, în favoarea imobilului din CF nr. 142316.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est, identificat prin nr. topo. 3201/2/1/1/2, 3202/2/1/1/2, 3203/1/1/2, 3204/2/1/1/2, 3205/2/1/1/2, 3206/2/1/1/2, 3207/2/1/1/2, 3207/3/1/1/2, 3212/1/1/1/2, 3212/2/1/1/2, 3213/1/1/1/2, 3213/2/1/1/2, 3214/1/1/1/2, 3214/2/1/1/2, 3215/1/1/1/2, 3215/2/1/1/2, 3215/3/1/1/2, 3216/1/1/2, în suprafață de 3416 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, alei și spații verzi, având întabulat la foaia de sarcini dreptul de servitute de trecere auto și pietonală pe lungimea de 32 m și lățimea de 4 m, în favoarea imobilului din CF nr. 142316.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei Est, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 42 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)