CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de

cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între

străzile Septimiu Albini, Albac, Rășinari și Constantin Brâncuși

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Septimiu Albini, Albac, Rășinari și Constantin Brâncuși – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79504/1/5.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79781/45/5.02.2021 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Septimiu Albini, Albac, Rășinari și Constantin Brâncuși;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11 poziția 1958;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Septimiu Albini, identificat prin nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 84939 mp., înscris în CF nr. 272391 Cluj-Napoca, având înscris la foaia de sarcini un drept de concesiune asupra suprafeței de 62 mp., pe o perioadă de 99 de ani, în favoarea lui Stegăroiu Călin Voicu și soția Stegăroiu Mirela, astfel:

– imobilul identificat prin nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 66185 mp., având înscris la foaia de sarcini dreptul de concesiune asupra suprafeței de 62 mp., pe o perioadă de 99 de ani, în favoarea lui Stegăroiu Călin Voicu și soția Stegăroiu Mirela;

– imobilul identificat prin nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 18754 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Septimiu Albini, Albac, Rășinari și Constantin Brâncuși, identificat prin nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 18754 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, alei și spații verzi.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona cuprinsă între străzile Septimiu Albini, Albac, Rășinari și Constantin Brâncuși, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 43 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)